Obchodní podmínky

Zaplacením objednávky on-line kurzu ProblemBusters, Design YOur Dream Job, nebo Primární superschipnost (dále kurz) souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 1. Obecná ustanoveni

1.1   Poskytovatelem služeb on-line kurzu je Evžen Cekota, Dr. Zikmunda Wintra 23, 160 00 Praha 6, IČO 67651861, DIČ CZ661228088, neplátce DPH, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2   Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

2.   Předmět služby

Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k školicím lekcím online kurzu uložených na serveru Poskytovatele na adrese www.problembusters.online  a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele a v uzavřené Facebook skupině, dále možnost účastnit se živých online webinářů poskytovaných na webinářové platformě zoom.us (dále jen „on-line kurz“).

3.   Rozsah služby

Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1   Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2   Uživatel má právo plně využívat služby objednaného on-line kurzu.

4.3   Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka

5.1   Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit, protože správné vyplnění povinných údajů je důležité pro hladké a bezchybné poskytování služby Kupujícímu – například emailová adresa slouží pro jako část přístupových údajů na server s online kurzem, pro zasílání emailových lekcí a pozvánkám na živé webináře.

5.2   Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz ProblemBusters a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1   V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb v CZK (českých korunách) a € (Euro). Ceny jsou uvedeny jako konečné a volba měny je na rozhodnutí klienta.

6.2   Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu a je zasílán automaticky na e-mail Kupujícího elektronickou formou z objednávkového systému FAPI.

7. Způsob a forma platby

7.1   Způsob platby:

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti THE PAY, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti THE PAY.

7.2   Možnosti plateb: platební karty, přímá platba přes tlačítka vybraných bank nebo platbu můžete uskutečnit přímou platbou z vaší banky na základě Zálohové faktury, kterou obdržíte automaticky po uskutečnění objednávky na svůj email.

8. Garance vrácení peněz

8.1   Za své produkty Evžen Cekota ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

8.2   Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (20 dnů ). 

8.3   Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@cekota.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Do předmětu emailu prosím jasně uveďte Žádost o vrácení peněz v rámci garance – urychlí to vyřízení záležitosti. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 30 denní garance vrácení peněz, nemá další nárok na dosud zveřejněné lekce a materiály.

8.4   Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu info@cekota.com. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. Do předmětu emailu prosím zadejte jasně označení “REKLAMACE”. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní. 

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1   Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet Poskytovatele. Materiály kurzu budou zveřejňovány postupně.

9.2   Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10  těchto podmínek.

9.3   Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu info@cekota.com.

9.4   Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

10.   Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1   On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2   Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

10.3   Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) prostřednictvím které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10.4   Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb.Evžen Cekota

Email: evzen@cekota.com

Tel: +420 602 311 775

Dr. Zikmunda Wintra 23, 160 00 Praha 6, 

IČO 67651861, DIČ CZ661228088